Prijavite se na našu mailing listu

 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon

Prijava sažetaka

Molimo Vas da u skladu sa ovim uputama pripremljene sažetke pošaljete elektroničkom poštom na prijava@kongresfarmaceuta.ba najkasnije do 05.09.2019. godine.

Mole se autori sažetaka da se prilikom pisanja drže sljedećih uputa. Sažetak se dostavlja napisan na jednom od službenih jezika BiH i engleskom jeziku. Za radove čiji autori ne govore niti jedan od službenih jezika BiH prevod će biti obezbijeđen od organizatora kongresa.

Sažeci će se objavljivati u Knjizi sažetaka sa IV Kongressa Farmaceuta BiH. Svi pristigli sažeci podliježu recenziji.

 

SAŽECI

Sažetak treba biti napisan koristeći obrazac (dokument treba nazvati prema prezimenu prvog autora, MS Word), a moraju biti pripremljeni prema sljedećim uputama:

 • Vrsta slova: Times New Roman

 • Veličina slova: 12

 • Prored: 1,15

 • Poravnavanje: Lijevo

Najveći dopušteni broj riječi u sažetku je 300 (bez naslova sažetka, imena, ustanove autora, izvora financiranja, zahvala, literature i ključnih riječi).

 

Sažetak treba biti strukturiran i sadržavati:

 • naslov naveden velikim slovima u boldu i centriran

 • autore i koautore (navesti inicijal imena i prezime autora)

 • afilijacije autora i koautora (institucije čiji je redosljed označen arapskim brojem u superscriptu nakon prezimena autora ukoliko su autori iz različitih institucija, uz navođenje poštanske adrese, grada i države)

 • izdvojene ime i prezime, te e-mail autora za korespondenciju

 • uvod, ciljeve istraživanja, korištene metode, jasno prikazane rezultate, te zaključke (podijeljen u odjeljke)

 • ključne riječi odvojene zarezom.

 

Sažetak može sadržavati tabele, grafikone i slike koje trebaju biti uključene u tekst, pri čemu treba voditi računa o numerisanju i naslovu istih (naslov tabele iznad tabele uz oznaku Tabela 1., naslov grafikona i slike ispod grafikona i slike uz oznaku Grafikon 1 i Slika 1).

Kratice u naslovu treba izbjegavati. Kratice u tekstu se mogu koristiti ako su definirane kada se koriste prvi puta u tekstu. Kada se koristi skraćenica iz engleskog jezika, onda se u zagradi piše eng. i puni naziv na engleskom jeziku. Postotak se piše uz broj, dok se prije i nakon znakova jednako, veće, manje ili crtice koja označava raspon koristi razmak.

Ako citirate publicirane podatke, potrebno je navesti popis literaturnih navoda na kraju sažetka. U tekstu se literaturni navod označava arapskim brojem u uglatoj zagradi, npr. [1], [2], [3]. Način citiranja nalazi se u obrascu za prijavu sažetka. Moguće je navesti maksimalno tri reference.

Provjerite da sažetak ne sadrži pravopisne, gramatičke ili naučne greške.

Primjer dobro napisanog sažetka pogledajte ovdje.

Svi sažeci prijavljuju se kao usmena prezentacija ili poster, a Naučni odbor može predložiti autoru drugačiji tip prezentacije rada od onog koji odabere autor prilikom prijave.

Na kraju sažetka je potrebno upisati sekciju za koju se rad prijavljuje. Naučni odbor zadržava pravo da radove prihvaćene za prezentiranje na kongresu raspodjeli u sekciju različitu od one koju odabere autor prilikom prijave.

 

PRIHVAĆANJE SAŽETAKA

Naučni odbor odbor IV Kongresa Farmaceuta BiH će recenzirati pristigle sažetke te Vam poslati obavijest o njihovom prihvaćanju u obliku usmene prezentacije ili postera najkasnije do 15.09.2019. godine. Knjiga sažetaka bit će objavljena na stranicama IV Kongresa Farmaceuta BiH  u elektronskom obliku.

 

POSTERI

Posteri mogu biti maksimalne veličine 90 x 120 cm (širina x visina). Preporučena veličina je 70 x 100 cm. Detaljne upute za pripremu postera možete pogledati ovdje

 

USMENE PREZENTACIJE

Trajanje usmenih predavanja je 15 minuta uz dodatnih 5 minuta za raspravu. Datoteke predavanja trebaju biti pripremljene u MS PowerPoint 2000/2003, 2007 formatu. Molimo predavače da predavanja pripremljena za izlaganje u konačnom obliku pošalju putem e-maila na prijava@kongresfarmaceuta.ba najkasnije do 09.10.2019. godine. Detaljne upute za pripremu usmene prezentacije možete pogledati ovdje.[